Information

Langtidsavdelinga Bøen og dementavdelinga Oasen har tilbod til personar som ikkje greier seg i eigen bustad, og som har behov for pleie og omsorg heile døgnet.

Location
Follow us